Carmona Ontwikkeling geeft op verschillende wijze ondersteuning aan scholen.

  • Het begeleiden en behandelen van leerlingen; individueel of in kleine groepen
  • Coaching van leraren (PO, VO en MBO)
  • Afname van de nieuwe WISC-V bij kinderen vanaf 6 t/m 16 jaar
  • Brede ondersteuning van scholen op het gebied van onderwijs- en visievorming, inrichting begeleidingsstructuur en professionele momenten
  • Het bieden van integrale trajecten op maat ten behoeve van onderwijsontwikkeling, de collectieve ambitie en basishouding. Gericht op alle geledingen in de school (van leerlingenraad tot bestuur.

Carmona Ontwikkeling gaat uit van een integrale aanpak en maatwerk en werkt nauw samen met het MT en begeleiding coördinatoren (zoals IB, ZOCO) . Een integrale aanpak is nodig om de waarden van de school te laten leven, goed te weten waar je als school voor staat zodat iedereen in de school weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Weten waar je voor staat geeft regie en maakt veerkrachtig. Het geeft richting aan het alledaagse handelen maar juist ook tijdens incidenten.

Begeleiden van leerlingen en leraren (teams)
Alle leerlingen ontwikkelen zich anders. Dat komt omdat iedereen een andere aanleg en andere ervaringen heeft. Iedereen ontwikkelt zich in een ander tempo; sommige gebieden in het brein gaan sneller dan andere. Afhankelijk van interesse en talent zal de leerling zich gaandeweg vaardigheden eigen maken die ervoor zorgen dat het zich kan verhouden in de wereld op een manier die bij hem of haar past. Om je gezond te kunnen ontwikkelen, zijn zinvolle relaties met anderen van belang. Sommige leerlingen zijn kwetsbaarder voor stress of druk en kunnen dan vastlopen in hun sociaal-emotionele of didactische ontwikkeling. Deze leerlingen kunnen baat hebben bij ondersteuning. Vanuit regieversterkend handelen wordt dan bekeken hoe zinvolle relaties kunnen worden hersteld; welke regiefuncties belangrijk zijn om (doelgericht) aan te werken en hoe de leerling weer (meer) invloed op het eigen functioneren ervaart en hervindt.

Een belangrijke relatie voor leerlingen is die met de leraar. Veel leerlingen spiegelen zich aan hun leraar. Een leraar die in hen gelooft kan het verschil maken.
In het onderwijs gebeurt het; als leraar ben je van invloed op deze ontwikkeling. Hoewel je soms het ‘eindresultaat’ niet gaat meemaken ben je een belangrijke aanwakkeraar voor leerlingen en ben je een gids in het leerproces. Of dit nu gaat over het leren rekenen, leren plannen of omgaan met feedback is, als leerkracht/ docent ben je van invloed!
Soms is ‘alleen in de klas’ niet voldoende en hebben leerlingen intensievere begeleiding nodig om de ontwikkeling goed te laten verlopen.

De begeleiding wordt altijd vormgegeven vanuit de ondersteuningsvraag van de leerling of de leraar of het team. De thematiek kan op het gebied van persoonsvorming, motivatie, planning en organisatie en zelfbeeld liggen.

Trainingen op dit gebied worden op maat samengesteld en kunnen groepsgewijs plaatsvinden.
Verschillende wijzen van bekostiging zijn dan mogelijk; De meeste SWV betalen dit uit hun arrangementen of uit eigen middelen.

Wij werken altijd vanuit de principes van Regieversterkend handelen:

Dit is er bij leerlingen op gericht regiefuncties ( die functies die maken dat je regie kunt nemen in je leven) te ontwikkelen.
Wij formuleren dan ook doelen met leerlingen die mee te nemen zijn in een ontwikkelingsperspectief en kunnen helpen bij het formuleren van ondersteuningsbehoeften voor docenten.

Bij leraren zijn de trainingen gericht op meer regie/ eigenaarschap. Het gaat hier om de balans van het geven en nemen van regie in de klas of leerplein.
De leraar leert op waarde gerichte manier het klasse management vorm te geven, gebaseerd op gedeelde inspraak meet met behoud van regie. Goed weten binnen welke kaders leerlingen regie krijgen is hierbij van groot belang.

Ook zijn individuele trajecten en/of teamtrainingen mogelijk waarin we verschillende thema’s vanuit regieversterkend handelen behandelen.
Bijvoorbeeld; het ontwikkelen van een basishouding waar je meer regie geeft aan leerlingen; oefenen met regieversterkende vragen; doelen stellen met kinderen en werken aan ontwikkeltaken t.b.v. maatschappelijke competenties en persoonsvorming van de leerlingen.

Afname van de WISC-V
Als u meer inzicht wilt in de ontwikkeling van uw leerling, kunt u de WISC-V laten afnemen. Deze intelligentietest geeft, naast een totale IQ-score,  een uitgebreide omschrijving van de cognitieve ontwikkeling van uw leerling. Naderhand ontvangt u een uitgebreide rapportage inclusief handelingsadviezen. De kosten voor het afnemen van de WISC-V bedragen 750 euro. U kunt hierover contact opnemen via elena@regieversterkendhandelen.nl.

Trajecten op scholen
In dit soort trajecten staat het ‘kennen’ van je visie of je gedeelde ambitie centraal. Vanuit de vraag ‘ welke leerling de school wil afleveren’ verkennen we met de school wat dit voor leerlingen en leraren betekent. Van instructie tot onderwijsinhoud tot, de rol van leerlingen, leraren en schoolcultuur.

Ondersteuning bij het ontwikkelen van zorg/ondersteuningsstructuren
Carmona Ontwikkeling ondersteunt scholen om hun SchoolOndersteuningsProfiel goed neer te zetten in de school en te eiken aan de visie die ‘leeft’ in de school.
Ondersteuningsmogelijkheden van de school goed zichtbaar maken voor iedereen die zich in de school beweegt. Goed helder maken waar je kennis en kunde liggen en waar de grenzen liggen.
Wij ontwikkelen met scholen samen beslissingsbomen/ professionele momenten die congruent zijn met wat je ambieert als school. Ook hier biedt Carmona Ontwikkeling een maatwerk traject omdat dit voor iedere school er anders uitziet.

Voor vragen over begeleidingstrajecten kunt u terecht bij elena@regieversterkendhandelen.nl