Leraren hebben onderwijsleiders nodig die hen inspireren om op een deskundige en veerkrachtige manier voor de klas te blijven staan. Het is aan de onderwijsleider zichtbaar te maken hoe de inspanningen van een ieder in de school ertoe doen en bijdragen aan de visie van de school!

Leraren kunnen leerlingen leren zelfvertrouwen te ontwikkelen, hen leren anders over zichzelf te denken en ze helpen te ontdekken wie ze (willen) zijn. Het beste instrument ben je als leraar zelf! En daarom zijn leraren zo belangrijk. Alle leerlingen ontwikkelen zich anders. Waarom is dat zo en hoe kan je ervoor zorgen dat jouw leerlingen belangrijke vaardigheden, zelfverantwoordelijkheid en het vermogen om relaties aan te gaan zo goed mogelijk ontwikkelen?

Regiefuncties zorgen ervoor dat leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag en leerproces. Hierdoor leren leerlingen zichzelf kennen, ervaren ze dat ze keuzes hebben en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ze hangen dan ook samen met de ontwikkeling van de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden!

Een leraar kan met een bewuste basishouding passend en goed onderwijs bieden in een volle klas! Hoe doe je dat?

Jezelf zijn en professional zijn is het antwoord. Weten wie je bent en welke waarden je hebt, het onderwijs betekenisvol en een rijke leeromgeving creëren waar kan worden geoefend met vaardigheden, samenwerken met je docententeam, weten welk effect je handelen heeft op het denken en doen van jouw leerlingen. Handelen vanuit je gevoel en tegelijkertijd bewust bezig zijn met elke leerling.

Aan de hand van 5 bouwstenen van een zinvolle relatie ben je van op de ontwikkeling van de ander. De relatie die zich kenmerkt door aandacht, vertrouwen , doelgericht handelen, gerichte feedback geven, ontwikkeling zichtbaar maken en talent bevorderen. Dit is ook voor onderwijsleiders een goede manier om leraren regie te geven en hun professionele houding en plezier in het onderwijs te versterken! Regie versterkend handelen biedt mooie handvatten voor methodisch handelen op een manier die aansluit bij het alledaagse handelen van leraren. Zij worden in hun kracht gezet door handelen dat past bij hun professie extra in te zetten en zichtbaar te maken!

In het boek Regie versterkend leiderschap wordt uiteen gezet hoe de onderwijsleider een inspirerende en lerende cultuur in de school kan creëren waarbij de leraren werkelijk regie krijgen en eigenaar zijn van hun persoonlijke ontwikkeling en onderwijs. Tegelijk is de onderwijsleider de verbinder die er voor zorgt dat leraren zich deel voelen van een geheel en de visie of bedoeling van de school begrijpen en zichtbaar maken! In het boek staan praktische stappen beschreven om tot een gezamenlijke visie en schoolplan te komen. Ook de gesprekscyclus is het resultaat van het schoolteam en is bedoeld om bij te dragen aan de professionele en eigen cultuur van de school. Dit werkt inspirerend en verbindend.

De trajecten gericht op onderwijsleiders hebben als doel de basishouding van de onderwijsleiders te versterken. Een basishouding gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en regie van leraren. In de gesprekscyclus, het schoolplan en de visie komen de elementen uit de bijgevoegde mindmap naar voren.Het maakt mogelijk dat een ieder vanuit zijn eigenheid en professionaliteit blijft handelen en in zijn kracht blijft.

Bij een integrale aanpak hoort ook een structuur van effectieve professionele momenten waarin kernactiviteiten en vragen op een wijze worden behandelend die passend is bij de visie van de school. Ook de begeleidingsstructuur moet bijdragen aan het versterken van bewust zijn en regie van een ieder in de school. In het bijzonder tijdens de intake, leerlingbespreking, teamvergaderingen en begeleidingsteams op scholen vindt de cultuuromslag die bijdraagt aan het versterken van regie en de visie van de school, plaats!